Thông báo Thông báo
Đề cương và danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vũng Tàu
10:15 | 09/07/2019 Print   E-mail    

Thông báo đề cương và danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTT ngày 05/7/2019 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thành phố Vũng Tàu, cụ thể như sau:

- Hình thức thi: Thi viết. Thời gian làm bài 180 phút. Thang điểm 100.

- Trình bày Đề án: Tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về đề án từ 60 – 90 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi khác không quá 05 phút. Thang điểm 100 (Xây dựng Đề án: 20 điểm; Bảo vệ Đề án: 40 điểm; Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm).

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU (Lĩnh vực Văn hóa – Gia đình)

A. Thi viết:

I. Kiến thức chung:

1.Khái quát về hệ thống chính trị.

2. Vị trí, vai trò và nguyên tắc hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị tại thành phố Vũng Tàu.

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

4. Mục tiêu vị trí công việc, những nhiệm vụ chính và năng lực cần thiết của vị trí việc làm Phó Phòng Văn hóa – thông tin thành phố Vũng Tàu.

II. Hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển

1. Khái quát về thực trạng văn hóa Việt Nam hiện nay (những mặt tích cực, những mặt hạn chế). Phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế. Những việc cần làm để xây dựng và phát hiện nền văn hóaVN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

2. Để thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” cần phải làm những gì, bắt đầu từ đâu?Những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người tại thành phố Vũng Tàu hiện nay.

3. Các công việc cấp bách nhất, cần phải tiến hành ngay nếu bạn là lãnh đạo ngành văn hóa của thành phố Vũng Tàu vào thời điểm này.

4. Đánh giá về thực trạng phong trào tập luyện thể dục-thể thao của người dân thành phố Vũng Tàu hiện nay; giải pháp nào để nâng cao tỷ lệ rèn luyện sức khỏe người dân của thành phố Vũng Tàu trong tương lai.

5. Đánh giá thực trạng hoạt động quảng cáo và công tác quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo tại thành phố Vũng Tàu trong thời gian qua.

6. Đánh giá thực trạng tình hình bạo lực gia đình hiện nay tại thành phố Vũng Tàu, các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả về phòng, chống bạo lực gia đình.

B. Xây dựng Đề án:

1. Thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng xây dựng danh hiệu “Phường đạt chuẩn Văn minh đô thị” tại thành phố Vũng Tàu.

2. Thực trạng và giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

3. Thực trạng hoạt động của các thiết chế trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng phường, xã, giải pháp để các thiết chế hoạt động hiệu quả.

4. Thực trạng công tác bảo tồn, quản lý các di tích lịch sử, văn hóa tại thành phố Vũng Tàu hiện nay. Những giải pháp cần thiết để gắn công tác bảo tồn, quản lý với việc khai thác các di tích lịch sử, văn hóa để phục vụ phát triển kinh tế tại địa phương.

PHẦN 2.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ ÔN THI VIẾT VÀ ĐỀ ÁN THI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

1. Luật Quảng cáo 2012 (Chương III);

2. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007 (Chương II, III);

3. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 hợp nhất Luật di sản văn hóa (Những vấn đề chung, Chương 2, 3, mục 1 Chương 4, mục 1 Chương 5);

4. Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

5. Nghị quyết 33-NQ/TW (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

6. Quyết định 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

7. Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2019 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội;

8. Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa; danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa;

9. Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính văn hóa thể thao du lịch quảng cáo (Chương II, Chương III);

10.  Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

11.  Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ VHTT&DL Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị"; "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị";

12.  Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng;

13.  Văn bản hợp nhất số  604/VBHN-BVHTTDL ngày 21/02/2019 của Bộ Văn hóa Thể thao và du lịchban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (trên cơ sở Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009);

14.  Thông tư số 07/2015/TTLT – BVHTTDL – BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh;

15.  Thông tư số 06/2016/TTLT – BTTTT – BNV ngày 10/3/2016 của BộThông tin và Truyền Thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố Vũng Tàu thuộc UBND Tỉnh;

16.  Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh;

17.  Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính khối thành phố (Vũng Tàu, Bà Rịa) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.