Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Hội đồng nhân dân
 
Địa chỉ: Số 137 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.586568
Email: phuong8@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Phạm Thị ThơmChủ tịch
2Bà Trương Thị Bích HảoPhó Chủ tịch